Velkommen - Vi åbner igen dørene til kirken

Første gudstjeneste bliver Kr. Himmelfartsdag 21. maj.

Der vil indtil videre ikke være nadver og kirkekaffe.

Vi har stadig fokus på håndhygiejne og hoste i albuen.

Har du symptomer på COVID-19, bør du isolere dig derhjemme.

Vi sørger for at have 1 meters afstand mellem hinanden.

Når vi synger, holder vi en afstand på 2 meter mellem hinanden.

Bemærk, at krav om afstand ikke gælder personer, du bor sammen med.

Hvis du har spørgsmål, så spørg en af kirkens ansatte.

Retningslinjer for kirken udendørs

Forsamlingsforbuddet på over 10 personer gælder ikke ved udendørs begravelser og bisættelser.

Øvrige udendørs aktiviteter skal fortsat overholde forsamlingsforbuddet på over 10 personer.

Bemærk vedr. toiletforhold

Pt. kan toilettet på kirgegården desværre kun benyttes, når graveren er på arbejde. Det vil sige i dagtimerne, og i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger i weekender.

 

SnakSammen.dk - Hjælp til fællesskabet i en svær tid

Mange af os er isoleret i denne tid. Vi skal tænke ekstra meget på hinanden og på fællesskabet.
Derfor har Boblberg og Røde Kors udviklet en digital besøgstjeneste kaldet www.SnakSammen.dk, som tilbyder, at alle nu kan få et digitalt besøg – også dig!

Få en hyggelig snak via video med en frivillig samtale-ven. Man kan snakke om alt fra dagens nyheder til fælles interesser og oplevelser. Fællesskabet venter på dig! 

Læs mere på www.SnakSammen.dk 

 

Når et menneske dør: Afsked under corona-epidemien

Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Når vi mister dem, som vi holder af, har vi særligt brug for at være tætte sammen med vores nærmeste og opleve båndet til andre mennesker. Corona-epidemien kræver imidlertid, at vi holder afstand til hinanden, og at vi ikke kan være samlet i en større gruppe.


Det er en meget vanskelig situation for jer efterladte, men det er helt nødvendigt, at myndighedernes anvisninger for adfærd bliver fulgt af alle pårørende. Eilers kan vi komme til at danne ny smittekæder.
Husk altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Begrænset deltagerantal ved begravelser og bisættelser

Der må gerne deltage flere end 10 personer ved begravelser og bisættelser, da de er undtaget fra forbuddet mod at forsamle sig under corona-epidemien. Begravelser og bisættelser kan også forsat finde sted i folkekirkens bygninger, som ellers skal være lukkede for tiden. Der er altså i lovgivningen taget hensyn til de efterladtes særlige behov for at samles og tage afsked med den døde.

Det betyder dog ikke, at alle pårørende nødvendigvis kan deltage i begravelser og bisættelser. Deltagerantallet er forsat begrænset. Der må maximalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvadratmeter gulvareal i kirkens skib eller det lokale, hvor begravelsen eller bisættelsen bliver afholdt. I Kastrup Kirke betyder det, at 15 må deltage.

Andre former for begravelser og bisættelser

Alle efterladte kan være med til at tage afsked, hvis afskedshøjtideligheden bliver udskudt, indtil det igen er muligt at samles. Reglen om at alle døde skal jordfæstes eller kremeres indenfor 8 dage, er dog en hindring for at udskyde afskedshøjtideligheden, medmindre højtideligheden afholdes efter, at den døde er blevet jordfæstet eller kremeret. Ved en sådan udskudt højtidelighed vil kisten med afdøde altså være fraværende.

Når en præst fra folkekirken skal medvirke ved en begravelse eller en bisættelse, skal jordpåkastelsesritualet altid finde sted og ske på kisten. Der kan kun undtagelsesvist gives tilladelse til, at jordpåkastelsen foregår på urnen. Situationen under corona-epidemien betragtes som et sådant særligt undtagelsestilfælde.

Ved kremering er det altså i den nuværende situation også muligt at udskyde den kirkelige handling og på den måde give alle efterladte mulighed for at tage del i bisættelsen med jordfæstelsesritualet.

Tag hensyn, også til professionelt medvirkende

Vi skal tage afsked med de døde på en måde, hvor vi passer godt på hinanden. Ældre mennesker, og personer med underliggende sygdomme er særligt sårbare over for smitte under corona-epidemien. Det er dog også vigtigt at tage hensyn de professionelle, som du og de øvrige efterladte møder i forbindelse med dødsfaldet.

Præster, bedemænd, kirketjenere, organister, kirkegårdsansatte, blomsterhandlere og andre er i kraft af deres arbejde nødt til at være i kontakt med mange mennesker, som de potentielt kan blive smittet af. Samtidig er der også fare for, at de uforvarende kan bringe smitten med sig videre til mange andre mennesker.
Hold altid den rette afstand til de professionelt medvirkende ved dødsfald og følg deres anvisninger for din adfærd.

 

Lys på kirken

I forbindelse med påsken vil der være lys på Kastrup Kirke, som vi kender det fra juletiden, aftenen før og efter Påskedag.

 

Nyt fra Kirkeministeriet 7. april

På et pressemøde den 6. april 2020 meddelte statsministeren bl.a. følgende om de tiltag, der er taget i forbindelse med corona/covid-19:

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, blev den 13. marts 2020 sendt hjem. Hjemsendelsen forlænges, så den indtil videre løber til og med den 10. maj 2020. Offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan arbejde som normalt. De hjemsendte medarbejdere skal fortsat så vidt muligt arbejde hjemmefra. 

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.   

For så vidt angår større arrangementer, begivenheder mv. vil regeringen udstrække forbuddet til at gælde til den 31. august 2020.

Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, folkekirkens kirkebygninger og aktiviteter i sognegårde mv., lokaler tilhørende trossamfund, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter er siden den 13. marts 2020 blevet lukket. Lukningen forlænges, så den indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.

 

Bemanding på kirkegården

Vores graver og gravermedhjælper er igen at finde på kirkegården. Men undlad venligst mest mulig kontakt og husk de 2 m. Toilettet er ligeledes åbent, så der igen er mulighed for at vaske hænder.

 

Opfordringer fra biskoppen

Klokkeringning

Hver morgen og aften ringer kirkernes klokker for at opfordre til bøn og andagt.

Det er en gammel skik, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på nu, hvor kirkerne er lukkede, og der ikke holdes gudstjenester på søn- og helligdage.

Med klokkeringningen giver kirkerne lyd fra sig. Når vi hører klokkerne ringe, kan vi huske på og tænke efter, hvad det er for et budskab, kirkerne bygger på.

Vi har måske mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede. Men kirkernes klokker fortæller os, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag.

Vi vil gerne i lyset af den alvorlige situation, vores land befinder sig i, opfordre til, at vi under aftenringningen sammen husker på og bede for de syge og alle dem, der passer og plejer dem.

Den fælles aftenringning ophører, når Corona-virus ikke længere hærger, og den normale hverdag er tilbage i Danmark.

Danmarks kirker inviterer alle til bededag

Søndag den 29. marts inviteres alle danskere til at bede en bøn for Danmark i den nuværende coronakrise. Bag invitationen står organisationen Evangelisk Alliance sammen med kirker fra folkekirken, den katolske kirke og frikirkerne.

Kirkerne er lukkede for tiden, men det hindrer ikke kirker på tværs af kirkesamfund til at invitere til en fælles bededag for Danmark midt i coronakrisen. En online platform bliver således samlingspunktet, når flere folkekirker, den katolske kirke og frikirker søndag den 29. marts inviterer alle, der gerne vil bede en bøn, til at bede sammen for Danmark og den aktuelle krise.

- I krisetider har kirken altid kaldt til bøn. Og da vi lige nu står i den måske værste krise siden Anden Verdenskrig, er det oplagt, at kirkerne samler sig for at bede for vores land og vores verden og for de mennesker, som er smittede af coronavirussen, forklarer Thomas Bjerg Mikkelsen, generalsekretær i Evangelisk Alliance.

- Det er vigtigt, at vi står sammen som land og som kirker i en tid, hvor vores skrøbelighed og sårbarhed som mennesker bliver blotlagt. Og at bede Gud om hjælp i sådan en situation, tror jeg er en meget grundlæggende impuls hos os mennesker.

På Evangelisk Alliances hjemmeside vil kirkeledere fra de forskellige trossamfund lægge videoer op med en kort introduktion til forskellige bedeemner, ligesom der også vil ligge nogle skrevne bønner, som man kan bede med på derhjemme. Endelig vil der være nogle stikord til bedeemner, som giver folk mulighed for at formulere deres egne bønner.

- Vi fornemmer, at der er mange danskere i denne tid, som ønsker at bede til Gud for vores land og vores kære, og derfor tror vi, at der er mange som vil bakke op om bededagen og bede med derhjemme, når dagen officielt går i gang klokken 10.00, siger Thomas Bjerg Mikkelsen.

 

Så er der fundet en ny dato for årets konfirmationer

Begge konfirmationer afholdes 30. august.

Kl. 9.30 for de konfirmander, der skulle have været konfirmeret den 3 maj

Kl. 11.30 for de konfirmander, der skulle have været konfirmeret 8. maj.

 

Nye tiltag ift. corona - opdatering 18. marts

Regeringens nye tiltag, der blev præsenteret i går 17. marts, har også stor betydning for kirkerne. Biskopperne arbejder tæt sammen med Kirkeministeriet for at håndtere situationen og er kommet med følgende udmelding i dag.

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Dåb og vielser
Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage.

Begravelser og bisættelser
Ved begravelser og bisættelser i folkekirken skal man ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Der opfordres til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

Nøddåb og nødvielser
Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem.

Konfirmationer
Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte.

Kastrup Menighedsråd og sognepræst Anna Birgit Thyssen følger sagen tæt og kommer med nye opdateringer løbende, herunder nye datoer for forårets konfirmationer.

 

Coronaopdatering 12. marts

Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning pr. 12. marts. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre til 1. april.
 
Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært. Det vil sige, at vi aflyser de annoncerede aktiviteter, som filmklub, eftermiddagsmøde og menighedsrådsmøde.
 
Kirkelige handlinger, som dåb, begravelser og vielser, kan fortsat afholdes, hvis der ikke findes en ny dato, men det kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.
 
Alt personale, herunder graver og gravermedhjælper, er ligeledes hjemsendt frem til 1. april.